Zarządzanie marketingowe

Posiadanie dobrej strategii marki i programu działań marketingowych
nie jest wystarczające, aby osiągnąć sukces w marketingu miejsc.


Opracowanie założeń strategicznych dla marketingu miejsca pociąga za sobą konieczność ich zaakceptowania i urzeczywistnienia przez interesariuszy danego miejsca, takich jak urząd jednostki samorządu terytorialnego (i jego różne departamenty/ biura), organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, różne formy reprezentacji mieszkańców itd. Stąd działaniem niezbędnym w tym zakresie jest komunikacja do wewnątrz (miasta, gminy, regionu), której celem będzie wzmocnienie poczucia tożsamości terytorialnej w oparciu o bogactwo różnorodności oferty miejsca. Drugim warunkiem udanego marketingu miejsc i wytworzenia silnej marki miejsca jest zbudowanie sieci relacji partnerskich wokół marki miejsca i wzmocnienie poczucia współuczestniczenia w jej rozwoju i współdecydowania o jej przyszłym kształcie. Mogą służyć temu rozmaite narzędzia: od kampanii promocyjnych, poprzez elitarne kluby, po projekty/programy o charakterze motywującym do intensyfikacji działań budujących wspólną markę.

Proces tworzenia i promocji marki miejsca nie daje się nigdy w pełni kontrolować – na obraz regionu oraz jego atrakcyjność dla różnych grup osób i instytucji ważnych dla rozwoju miejsca wpływa szereg wydarzeń, decyzji i osób, które pozostają poza wpływem władz samorządowych – mogą to być choćby wybryki chuligańskie na stadionach, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na wizerunek gminy. Tym bardziej więc istotne jest, aby tworzyć lokalną sieć współpracy partnerów, którzy realizują cele związane z marką terytorialną lub też posiadają możliwości wpływania na nią.

Rolą systemu zarządzania marką jest bowiem stworzenie zasad organizacyjnych i komunikacyjnych, które mogłyby usprawnić i przyspieszyć proces promocji marki miejsca, poprzez usprawnienie organizacji działań marketingowych (od planowania, po kontrolę) oraz określenie reguł współpracy z innymi podmiotami.

Bardzo ważne jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji z zakresu planowania, organizacji i kontroli działań marketingowych.

Obszary specjalizacji

  • Szkolenia i doradztwo w zakresie organizacji procesów marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Tworzenie systemów zarządzania marketingowego, obejmujących zasady współpracy różnych grup podmiotów na rzecz skutecznego i efektywnego marketingu miejsca (praca odbywa się w ścisłej współpracy konsultacyjnej z jednostką samorządu terytorialnego)
  • Wsparcie w planowaniu, wykonaniu i kontroli realizacji zamówień publicznych, w tym nadzór merytoryczny nad zamówieniami publicznymi z zakresu marketingu miejsc (opieka nad procesem na zamówienie jednostki samorządu terytorialnego)

 

Doświadczenia

  • Opracowanie „Systemu zarządzania marką Małopolska” dla Samorządu Województwa Małopolskiego
  • Opracowanie „Architektury marki Małopolska” dla Samorządu Województwa Małopolskiego
  • Udział przedstawiciela Instytutu Best Place w pracach przy Konsorcjum Marki Poznań
  • Udział przedstawicieli Instytutu Best Place w charakterze ekspertów, doradców lub biegłych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z zakresu marketingu miejsc (projekty analityczno-badawcze, strategie i programy marketingowe, kampanie promocyjne, eventy i in.) m.in. dla samorządów: województwa łódzkiego, województwa warmińsko-mazurskiego, województwa podkarpackiego, województwa wielkopolskiego, województwa śląskiego, miasta Radom (wsparcie przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyborze wykonawców i ocenie pracy wykonawców)