Smart Cities

Miasto przyszłości to połączenie inteligentnego wykorzystania nowoczesnych technologii
oraz innowacyjnych systemów
, ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji,
z potencjałem instytucji i firm oraz kreatywnością i entuzjazmem obywateli.


Tworzenie miast inteligentnych, wymaga działań długofalowych, bazujących na spójnej strategii uwzględniającej złożoność potrzeb interesariuszy. Jednocześnie kierunek smart to poszukiwanie własnej, odrębnej tożsamości, która pozwoli miastom budować konkurencyjną na rynku markę. W tej rywalizacji wygrają te ośrodki miejskie, które znajdą skuteczniejszy sposób na przyciągnięcie najlepszej jakości kapitału ludzkiego, przedsiębiorców, inwestorów oraz innowatorów.

Obecnie na świecie realizuje się kilka tysięcy projektów na podstawie idei smart, a ich liczba rośnie w tempie blisko 20 proc. rocznie (CIT 2011). Część z nich ma charakter jedynie marketingowy, a hasło smart wykorzystywane jest jako oś komunikacyjna. W Europie z prawa pierwszeństwa w tym względzie skorzystał Amsterdam, który został miastem pilotażowym w projekcie opracowywania koncepcji World Smart Capital na lata 2012–2013.

Ważną przesłanką zwrócenia większej uwagi na koncepcję smart city jest także aktywna polityka UE w tym względzie, która za pomocą Grupy European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities w Komisji Europejskiej ma wpierać i promować inteligentne rozwiązania w miastach EU (zwłaszcza w latach 2014-2020).

Należy uznać, że umiejętność zarządzania zrównoważonym rozwojem miast w duchu „smart city” będzie zależała od tego, czy miasta zdobędą kompetencje kompleksowego planowania, realizowania i ewaluowania działań, w sposób skoordynowany, w poszczególnych obszarach składających się na „smart”: jakość życia, ludzie, inteligentne zarządzanie, gospodarka, środowisko, transport i komunikacji.

Charakterystyka i elementy Smart City


SMART ECONOMY (Competetiveness)

 • Innovative spirit
 • Entrepreneurship
 • Economic image & trademarks
 • Productivity
 • Flexibility of labour market
 • Internationat embeddedness
 • Ability to transform

 

SMART GOVERNANCE (Participation)

 • Participation in decision-making
 • ƒ Public and social services
 • ƒ Transparent governance
 • ƒ Political strategies & perspectives

 

SMART ENVIRONMENT (Natural resources)

 • Attractivity of natural conditions
 • ƒ Pollution
 • ƒ Environmental protection
 • Sustainable resource managementSMART PEOPLE (Social and Human Capital)

 • Level of qualification
 • ƒAffinity to life long learning
 • ƒSocial and ethnic plurality
 • Flexibility
 • Creativity
 • Cosmopolitanism/Openmindedness
 • ƒParticipation in public life

 

SMART MOBILITY (Transport and ICT)

 • Local accessibility
 • ƒ (Inter-)national accessibility
 • ƒ Availability of ICT-infrastructure
 • ƒ Sustainable, innovative and safe transport systems

 

SMART LIVING (Quality of life)

 • ƒ Cultural facilities
 • ƒ Health conditions
 • ƒ Individual safety
 • ƒ Housing quality
 • ƒ Education facilities
 • ƒ Touristic attractivity
 • ƒ Social cohesion


Źródło: Raport „Smart cities. Ranking of European medium-sized cities”.

Przekształcenie miasta w inteligentne miasto

Przekształcenie miasta w inteligentne miasto niesie ze sobą wiele wyzwań. Wymaga reorientacji strategicznej miast i silnego uwzględnienia podejścia „smart city” w strategiach miast. Dlatego już podczas konstruowania strategii konieczne jest:

 • Stworzenie planu działań, który uwzględnia zasoby, infrastrukturę i zapotrzebowanie energetyczne miasta oraz potrzeby wszystkich zainteresowanych stron
 • Upewnienie się, żeby wszystkie zainteresowane strony dzielą tę samą wizję
 • Wykorzystanie synergii powstającej przy współpracy organizacji z różnych sektorów
 • Wykorzystywanie infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej tylko wtedy, gdy to potrzebne (niektóre problemy można rozwiązać bez wykorzystania nowych technologii)
 • Przekonanie wszystkich interesariuszy, że zmiana musi dokonać się na kilku szczeblach: samorządu, biznesu i mieszkańców

 

Obszary specjalizacji

 • Programowanie rozwoju JST z wykorzystaniem idei Smart City
 • Konsultowanie narzędzi oraz rozwiązań promocyjnych czerpiących z idei Smart City
 • Badania i analizy – mierzenie „inteligencji” miast

 

 

Doświadczenia