Regulamin sprzedaży internetowej wydawnictw

INFORMACJE OGÓLNE

§1. Internetowa sprzedaż wydawnictw, działająca pod adresem www.bestplaceinstytut.org, prowadzona jest przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc (zwaną dalej Instytutem Best Place), z siedzibą w Warszawie (ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: OOOO362863 oraz w rejestrze przedsiębiorców pod tym samym numerem. Instytut Best Place posługuje się numerem indentyfikacyjnym REGON 142522381 i jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z numerem identyfikacji podatkowej 5252486393.

§2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§3. Sprzedaż wydawnictw jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.bestplaceinstytut.org.

§4. Ceny wydawnictw znajdujących się w ofercie internetowej sprzedaży Instytutu Best Place www.bestplaceinstytut.org wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

§5. Instytut Best Place zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach wydawnictw znajdujących się w ofercie sprzedaży internetowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

§6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów wydawnictw w magazynie.

§7. Zamówienia wydawnictw mogą składać wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie zgodnie ze stanem faktycznym i wysłanie kompletnie wypełnionego formularza „Zamówienie” znajdującego się na stronie www.bestplaceinstytut.org.

§9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on e-mailową lub telefoniczną odpowiedź z Instytutu Best Place potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

§10. Instytut Best Place w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

§11. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą pisemną, faxem lub e-mailem. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§12. Wysyłka zamówionych wydawnictw następuje jedynie po opłaceniu pełnych kosztów towaru wraz z kosztami wysyłki w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Instytutu Best Place. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Instytutu Best Place.

§13. Instytut Best Place nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§14. Instytut Best Place pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, według stawek określonych w formularzu „Zamówienie”. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Instytut Best Place realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

§15. Każda transakcja dokumentowana jest Fakturą VAT.

§16. Płatność za zamówione wydawnictwa musi nastąpić przed wysyłką zamówionego towaru (kartą kredytową, e-przelewem lub przelewem zwykłym). Płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

ZWROTY I REKLAMACJE

§17. Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania wydawnictwa. Należy o fakcie odstąpienia od zakupu poinformować pisemnie na adres bestplace@bestplaceinstitute.org z podaniem danych identyfikujących Klienta i transakcję oraz niezwłocznie odesłać przesyłkę w stanie nienaruszonym na adres Instytutu Best Place. W takim przypadku Instytut Best Place dokona niezwłocznego zwrotu ceny zakupu wydawnictwa.

§18. Za towar wadliwy podlegający reklamacji uznaje się towar, który posiada wady techniczne.

§19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Fundacją Best Place za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

§21. W przypadku reklamacji lub zwrotu zamówionych wydawnictw koszty jego odesłania ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji Instytut Best Place zobowiązuje sie do ponownej darmowej wysyłki pełnowartościowego towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji, wydawnictwa odsyłane są na koszt Klienta.

INFORMACJE POZOSTAŁE

§22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§23. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Klient księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. Klient w tym celu kontaktuje się drogą pisemną, e-mailową lub faxem z Instytutem Best Place.

§24. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia przez Instytut Best Place oraz partnerów uczestniczących w procesie realizacji zamówienia.

§25. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas składania zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od Instytutu Best Place i jego partnerów, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§26. Instytut Best Place zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bestplaceinstytut.org. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§27. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:
Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
tel. 22 201 26 94
fax. 22 201 26 96
e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org