Według wyników badania PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINII SZEFÓW PROMOCJI” przeprowadzonego przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc szefowie promocji największych polskich jednostek samorządu terytorialnego najbardziej doceniają starania promocyjne Poznania i Wrocławia, a spośród województw: śląskiego i małopolskiego. Na dalszych miejscach w tym rankingu pojawiały się miasta: Gdańsk, Lublin, Gdynia, Szczecin i Kraków.

Poznań znalazł się także na czele kolejnego rankingu – na najbardziej widoczne działania promocyjne. Zdeklasował w tym zestawieniu kolejne samorządy – woj. śląskie i miasto Łódź.

Wrocław, Poznań, Warszawa i Sopot – to z kolei miasta, na których wizerunek najsilniej wpływa wizerunek i postawa ich liderów – prezydentów: Rafała Dutkiewicza, Ryszarda Grobelnego, Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Jacka Karnowskiego.

Każde miasto czy region, niezależnie od atrakcyjności swych walorów, chce przyciągać turystów. Według respondentów z tego zadania najlepiej wywiązują się Małopolska i jej stolica Kraków. Co ciekawe ranking zdominowały regiony, na kolejnych miejscach wymieniane są bowiem województwa śląskie i pomorskie. W promocji dla biznesu liderami znów zostali: Poznań i Wrocław.

Wśród największych barier, które utrudniają działalność promocyjną polskich miast i regionów, szefowie biur promocji wymienili: niewystarczającą współpracę z sektorem prywatnym, procedury związane z zamówieniami publicznymi, postawę radnych, postawę prezydenta/marszałka, brak odpowiednich kwalifikacji pracowników wydziałów/referatów promocji.

O BADANIU

Projekt badawczy pt.PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINII SZEFÓW PROMOCJI” został zrealizowany przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc w okresie 15.09-30.10.2010 r. przy pomocy ankiety internetowej. Badanie miało na celu ustalenie opinii respondentów na temat tego, które miasta i regiony najlepiej wykonują zadania promocyjne. Dodatkowym celem było i zdiagnozowanie barier w promowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Do udziału w nim zaproszone zostały osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za promocję w urzędach miast i gmin powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w urzędach marszałkowskich (łącznie 55 jednostek samorządowych).

Pełna wersja Raportu do pobrania tutaj –  TOP PROMOCJI POLSKICH MIAST I REGIONÓW