Kontynuując współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rozpoczętą przy opracowaniu tożsamości marki Małopolska, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc przygotował i przeprowadził badania ankietowe wśród małopolskich samorządów. Badanie jest jednym z elementów budowania systemu zarządzania marką Małopolska. Celem badania było rozpoznanie celów i sposobów realizacji zadań promocyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa małopolskiego oraz określenie potrzeb w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności prowadzenia przedsięwzięć z zakresu marketingu terytorialnego. Rezultaty badań posłużą przy projektowaniu mechanizmów zacieśniania współpracy i koordynacji działań związanych z budową marki Małopolska oraz podnoszenia kompetencji poszczególnych JST województwa małopolskiego w obszarze marketingu miejsc.